8 marca 2017

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące od dnia 1 września 2016 roku
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest firma Enimat Dominika Budzińska prowadząca
działalność gospodarczą pn. Enimat Dominika Budzińska z siedzibą w Bydgoszczy (85-738), przy ul. Szajnochy 2, identyfikującą się numerem NIP 685 216 13 98 i REGON 366716108.
2. OWS jest dostępny dla Kupującego przed zawarciem umowy na stronie internetowej www.enimat.pl
3. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych, czy ustalonych przez Kupującego.
4.Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie
niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
§ 2
Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:
1.Sprzedający – Dominika Budzińska prowadzący działalność gospodarczą pn. Enimat Dominika Budzińska, ul.
Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz, NIP – 685 216 13 98, REGON 366716108.
2.Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Towar – oferowane przez Sprzedającego płyty gumowe/silikonowe, wykładziny gumowe/silikonowe, uszczelnienia gumowe oraz inne produkty z gumy, półprodukty z tworzyw sztucznych, półprodukty z tworzyw sztucznych docięte na wymiar, gotowe detale z tworzyw sztucznych, plandeki na wymiar, przewody hydrauliczne, przewody teflonowe,
przewody metalowe oraz przewody silikonowe.
4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar (materiał) staje się wymagalna.
§ 3
1.Informacje zamieszczone na stronach internetowych Sprzedającego, w katalogach,
broszurach, ulotkach, itp. - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet wówczas, jeżeli zaopatrzone zostały w stosowną cenę. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter jedynie
informacyjny. Szczególne dane dotyczące oferowanych towarów (materiałów) mogą w
każdym czasie ulec zmianie z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
2.W celu rozpoczęcia procedury zamówienia, Kupujący dostarczy Sprzedającemu listownie na piśmie,
telefonicznie, kurierem, osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mailem) zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia towarów wskazanych w zapytaniu.
3.W odpowiedzi na zapytanie dostarczone przez Kupującego, Sprzedający prześle Kupującemu ofertę
listem poleconym, kurierem, faxem lub pocztą elektroniczną, która będzie zawierała co najmniej:
a)rodzaj towaru określony przy pomocy nazwy handlowej lub nazwy chemicznej,
b)wymiary oraz ilość towaru,
c)dodatkowe parametry towaru wynikające ze specyfikacji podanej w ofercie,
d)cenę netto towaru wyrażoną w PLN,
e)termin i warunki płatności,
f)możliwy termin realizacji zamówienia liczony od momentu złożenia zamówienia.
4. Sprzedający nie jest zobowiązany do przesłania oferty mimo otrzymania zapytania od
Klienta. Brak odpowiedzi Sprzedającego nie jest jednoznaczny z milczącym przyjęciem oferty zawartej w zapytaniu.
5.Przedstawiona przez Sprzedającego oferta jest dla niego wiążąca przez 7 dni, licząc od momentu wysłania
oferty, chyba że w ofercie wskazano inaczej.
6. W okresie ważności oferty, Kupujący może w każdej chwili złożyć zamówienie poprzez jej przyjęcie, tj. złożenie
oświadczenia spełniającego wymogi ust. 7 oraz skierowanej przez Sprzedającego oferty na towar, objęty zapytaniem.
7. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w nim następujących danych:
a) danych rejestrowych firmy, adresu i siedziby,
b) nr REGON,
c) nr NIP,
d) sposobu odbioru towaru lub miejsca przesłania towaru oraz danych osoby odpowiedzialnej za odbiór zamówienia (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail)
8. Umowa zostaje zawarta z chwilą zapoznania się przez Sprzedającego z zamówieniem
Kupującego. Domniemywa się, że zamówienie w imieniu Kupującego złożyła osoba przez
niego upoważniona. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione złożenie
zamówienia w imieniu Kupującego..
9. Strony wyłączają możliwość milczącego zawarcia umowy.
10. Sprzedający w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia złożonego przez Kupującego
może złożyć kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą na skutek odstąpienia od umowy
poniósł kupujący.
11. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub złożenia jednostronnego
oświadczenia o jej rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie złożenia przez
Kupującego wniosku o ogłoszenie upadłości albo gdy podjęte zostaną czynności w celu
rozwiązania przedsiębiorstwa Kupującego. Oświadczenie Sprzedającego może zostać
złożone w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się przez Sprzedającego o zaistnieniu
okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.
12. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,
Sprzedający może żądać kary umownej w wysokości 25% wartości zamówienia.
§ 4
1. Strony są związane cenami określonymi w ofercie przesłanej przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.Ceny określone w ofercie są cenami netto – podlegają podwyższeniu o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług.
3. Ceny wskazane w ofercie nie obejmują kosztów obciążających Kupującego. Sprzedającego
obciążają koszty zmierzenia, zważenia, obróbki i zapakowania towaru. Kupującego
obciążają natomiast pozostałe koszty, tj. koszty wydania i odebrania towaru, w tym koszty
transportu, ubezpieczenia i rozładunku.
4. Jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży po stronie Sprzedającego wystąpią okoliczności od
niego niezależne, uzasadniające podwyższenie cen zamówionego towaru (materiału), np.
wzrost cen surowców, zmiana kursu walut, siły wytwórczej lub zmiana przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, Sprzedający ma prawo do podwyższenia ceny towaru
 wskazując jednocześnie na przyczynę podwyżki. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na
przedmiotową podwyżkę, powinien w terminie 3 dni od momentu otrzymania informacji o
podwyżce, złożyć stosowne oświadczenie o braku akceptacji podwyżki. Oświadczenie o
braku akceptacji podwyżki ma skutki odstąpienia od zawartej umowy a strony nie mogą
żądać odszkodowania.
5. W przypadku, gdy kwota zamówienia przekracza kwotę 10 000 PLN Kupujący
zobowiązany jest do zabezpieczenia transakcji na żądanie Sprzedającego. Zabezpieczenie
transakcji może nastąpić poprzez zawarcie dodatkowej umowy pomiędzy Sprzedającym, a
Kupującym lub złożenie stosowanego oświadczenia woli przez Kupującego lub osobę
trzecią. Nieudzielenie takiego zabezpieczenia jest podstawą do odstąpienia przez
Sprzedającego od umowy.
6. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności na rzecz Sprzedającego na warunkach
zawartych w umowie – przedpłata, przelew z odroczonym terminem płatności, płatność przy
odbiorze (pobranie).
7. Za datę płatności uważa się datę zaksięgowania należności na rachunku bankowym
Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Za datę płatności w przypadku płatności przy odbiorze uważa się datę odbioru zamówienia i płatności wartości pobrania.
§ 5
1. Realizacja umowy sprzedaży towaru przez Sprzedającego polega na przeniesieniu własności towaru na Kupującego oraz jego wydaniu. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru oraz do dokonani, a płatności na warunkach określonych w umowie.
2. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego (dostawy towaru) jest magazyn
Sprzedającego lub magazyn dostawcy Sprzedającego.
3. Sprzedający na życzenie Kupującego może wystawić atesty, aprobaty i świadectwa. Koszt
w.w ponosi Kupujący.
§ 6
1.Termin realizacji zamówienia określa każdorazowo Sprzedający w ofercie.
2.Sprzedający umożliwia wysyłkę swoich towarów za pośrednictwem firm kurierskich lub
operatora pocztowego z własnego magazynu lub bezpośrednio z magazynu swojego
dostawcy.
3. W przypadku wysyłki zamówienia firmą kurierską lub za pośrednictwem operatora
pocztowego, spełnienie świadczenia następuje w momencie pobrania towarów przez firmę
kurierską lub operatora pocztowego z magazynu dostawcy Sprzedającego lub magazynu
Sprzedającego.
4. W przypadku niezależnego od Sprzedającego wydłużenia terminu realizacji zamówienia,
termin dostawy towaru do Kupującego zostanie wydłużony o czas niezbędny do usunięcia
przeszkody uniemożliwiającej jego realizację. Okoliczności te nie będą postrzegane jako
zawinione przez Sprzedającego.
5. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w wymaganym terminie, obowiązany jest do zapłaty
kary umownej w wysokości 0,5% wartości zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia
w jego odbiorze. Powyższe uprawnienia Sprzedającego nie wyłączają wynikających z
przepisów Kodeksu cywilnego uprawnień Sprzedającego wynikających z opóźnienia lub
zwłoki Kupującego. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Sprzedającego przewyższa
zastrzeżone kary umowne, Sprzedający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego kwoty tych kar.
6. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej. Osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru towaru powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
7. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towaru podpisem na liście przewozowym lub innym dokumencie spedycyjnym, a w przypadku odbioru osobistego z magazynu Sprzedającego lub dostawcy Sprzedającego zobowiązany jest do podpisania dokumentu WZ.
§ 7
1. Kupującemu przysługuje rękojmia na zasadach określonych dla rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Kupujący zobowiązany jest do stosowania zakupionych towarów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
do produkcji takich wyrobów, które pracować będą w granicach wyznaczonych przez parametry techniczne
zakupionych towarów , które służyły do ich produkcji.
§ 8
1.Podstawą do uznania roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi jest pisemna reklamacja złożona nie później, niż w ciągu 48 godzin od wykrycia wad . Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zawierać dokumentację zdjęciową wad towaru pod rygorem nieważności. Druk zgłoszenia reklamacji dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Enimat.
§ 9
1. Produkty spersonalizowane, tj. docięte na wymiar Kupującego, w szczególności nietypowe płyty gumowe/silikonowe docięte na wymiar, wykładziny gumowe/silikonowe docięte na wymiar oraz wszelkie nietypowe formaty w/w płyt i wykładzin gumowych/silikonowych nie podlegają zwrotowi.
2. Wszystkie towary, o których mowa w ust. 1 oferowane przez Sprzedającego wyprodukowane zostały w tolerancjach produkcyjnych. Towary te zawierają naddatki i nie mogą być przedmiotem reklamacji lub zwrotu.
3. Kupujący ma prawo do informacji o rzeczywistych wymiarach towarów z uwzględnieniem
naddatków i tolerancji. Sprzedający zobowiązany jest do ich podania tylko i wyłączenia na wyraźnie zapytanie Kupującego.
4. Po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego, zwrotowi podlegają półprodukty w standardowej
jednostce produkcyjnej.
5. Oferowane płyty i wykładziny gumowe oraz silikonowe (z zastrzeżeniem płyt gumowych i silikonowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością) mogą pozostawiać ślady wynikające z specyfiki produktu oraz posiadają specyficzny zapach typowy dla produktów wykonanych z mieszanek gumowych i silikonowych.
6. W przypadku błędnego doboru gumy/silikonu przez Kupującego ewentualny zwrot możliwy jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego. O błędnym doborze gumy/silikonu Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego w terminie 48 godzin od momentu odbioru towaru.
§ 10
1. Produkty spersonalizowane, tj. docięte na wymiar
Kupującego, w szczególności nietypowe tuleje z tworzyw docięte na wymiar, formatki z płyt docięte na wymiar, plastry z tworzyw docięte na wymiar, nie podlegają zwrotowi.
2. Wszystkie tworzywa sztuczne, o których mowa w ust. 1
oferowane przez Sprzedającego są półfabrykatami co oznacza, iż wyprodukowane zostały w tolerancjach produkcyjnych.
Oferowane towary przeznaczone są do obróbki wiórowej (zawierają naddatki – tolerancje na
grubości). W związku z tym na powierzchni towarów mogą znajdować się zarysowania.
Towary te nie mogą być przedmiotem reklamacji lub zwrotu towaru.
3. Kupujący ma prawo do informacji o rzeczywistych wymiarach towarów z uwzględnieniem
naddatków i tolerancji. Sprzedający zobowiązany jest do ich podania tylko i wyłączenia na
wyraźnie zapytanie Kupującego.
4. Po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego, zwrotowi podlegają półprodukty w standardowej
jednostce produkcyjnej.
5. W przypadku błędnego doboru tworzywa przez Kupującego (z winy Kupującego)
ewentualny zwrot możliwy jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego. O błędnym doborze tworzywa Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego w terminie 48 godzin od momentu odbioru towaru.
§ 11
1. Plandeki produkowane na wymiar klienta to towary spersonalizowane, niepodlegające
zwrotowi.
2. Wszystkie plandeki oferowane przez Sprzedającego wyprodukowane zostały w tolerancjach
produkcyjnych. Tolerancja wymiarowa wynosi +/- 2 cm. Braki zgodne z tolerancją nie mogą
być przedmiotem reklamacji.
Sprzedający nie odpowiada za rozerwanie plandeki nieodpowiednio zainstalowanej lub jej przetarcie wynikające z nieprawidłowego zamontowania lub użytkowania (m.in. niezabezpieczenia ostrych krawędzi przylegających
do niej).
3. W przypadku błędnego doboru plandeki przez Kupującego ewentualny zwrot możliwy jest
wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego. O błędnym doborze plandeki
Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedające go w terminie 48 godzin od momentu odbioru paczki.
§ 12
1.Prawem właściwym dla niniejszego OWS jest prawo powszechnie obowiązujące w
Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Teksty umowy i OWS w języku polskim są wiążące.
3. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność
pozostałych postanowień OWS.
4. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z
wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności
polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy
dla miejsca siedziby Sprzedającego.
Zapytaj o pomoc konsultanta